Säännöt 8.12.2013

1. §

Yhdistyksen nimi on Vallilan Lennokkikerho r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2. §

Yhdistyksen tarkoituksena on ilma- ja lennokkiharrastuksen edistäminen erityisesti nuorison keskuudessa. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää rakenteluiltojaa, näyttelyitä, kokouksia ja kilpailuja.

3. §

Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan avustuksia ja lahjoituksia, asianomaisella luvalla järjestämään keräyksiä, arpajaisia sekä huvitilaisuuksia, harjoittamaan kustannus- ja julkaisutoimintaa.

4. §

Yhdistyksen jäseneksi voi päästä jokainen johtokunnan hyväksymä henkilö, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä

4A. §

Kunniapuheenjohtajaksi voi yhdistys johtokunnan esityksestä varsinaisen kokouksensa päätöksellä kutsua erityisen ansiokkaalla tavalla yhdistyksen puheenjohtajana toimineen henkilön. Esityksen hyväksymiseen vaaditaan vähintään kolme neljännestä annetuista äänistä. Kunniapuheenjohtajia voi samanaikaisesti olla ainoastaan yksi.

Kunniajäseneksi voi yhdistyksen varsinainen kokous johtokunnan esityksestä kutsua henkilön, joka ansiokkaasti on osallistunut yhdistyksen toimintaan. Esityksen hyväksymiseen vaaditaan vähintään kolme neljännestä äänestyksessä annetuista äänistä. Kunniajäseniä voi samanaikaisesti olla ainoastaan kymmenen.

5. §

Jokainen jäsen suorittaa kerhoon liittyessään liittymismaksun ja vuosimaksun, jonka suuruuden yhdistyksen varsinainen kokous määrää. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuvelvollisuudesta.

6. §

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä

 • jos hän ei noudata näitä sääntöjä,
 • jos hän toiminnallaan vahingoittaa tai häiritsee yhdistyksen toimintaa. Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen johtokunta.

7. §

Yhdistyksen toimintaa johtaa sen johtokunta. Siihen kuuluu neljäjäsentä ja puheenjohtaja. Johtokunta valitaan puheenjohtajaa lukuun ottamatta kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain puolet jäsenistä on erovuoroisia. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan sekä kerhomestarin. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan, tai puheenjohtajan ollessa estyneenä, varapuheenjohtajan kutsusta tai jos kaksi sen jäsentä sitä pyytää. Johtokunta on päätösvaltainen kolmijäsenisenä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

8. §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai johtokunnan siihen määräämät toimihenkilöt, kukin erikseen.

9. §

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina ennen tammikuun 10. päivää. Tilintarkastajien tulee jättää lausuntonsa ennen helmikuun 1. päivää

10. §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain maaliskuun loppuun mennessä.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat:

 • Kokouksen avaus
 • Kokouksen järjestäytyminen
 • Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
 • Valitaan kokoukselle sihteeri
 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
 • Ilmoitusasiat
 • Toimintakertomus edelliseltä vuodelta
 • Tilikertomus ja tilinpäätös edelliseltä vuodelta
 • Tilintarkastajien lausunto
 • Tilinpäätöksen hyväksyminen
 • Vastuuvapauden myöntäminen edellisen vuoden tilivelvollisille
 • Esitetään talousarvio seuraavalle vuodelle
 • Toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle
 • Muut esille tulevat asiat
 • Kokouksen päättäminen

11. §

Yhdistyksen vaalikokous pidetään vuosittain marraskuun loppuun mennessä.

Yhdistyksen vaalikokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 3. Kokouksen järjestäytyminen, valitaan:
  • kokouksen puheenjohtaja
  • sihteeri
  • pöytäkirjan tarkastajat
  • ääntenlaskijat
 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyntä
 5. Ilmoitusasiat
 6. Sääntömääräiset vaalikokousasiat sääntöjen §11 mukaan: 6.1 Johtokunnan puheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan, kerhomestarin ja varapuheenjohtajan valinta seuraavaksi toimikaudeksi 6.2. Yhdistyksen toimihenkilöiden valinta seuraavaksi toimikaudeksi 6.3. Kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä valinta seuraavaksi toimikaudeksi 6.4. Yhdistyksen jäsenmaksujen suuruus seuraavalle toimikaudelle 6.5. Jäsenmaksujen maksamisen eräpäivä
 7. Muut esille tulevat asiat
 8. Kokouksen lopetus

12. §

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella vuosimaksun suorittaneella jäsenellä yksi ääni.

13. §

Kokouksen koollekutsuminen:

 • Vuosi- ja vaalikokous: Kutsutaan koolle vähintään 14 päivää ennen kokousta.
 • Johtokunnan kokous: Kutsutaan koolle viikkoa ennen kokousta.

14. §

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään 15 päivän välein pidettävässä kokouksessa, ja päätös on tehtävä kummassakin tapauksessa vähintään 3/4:n ääntenenemmistöllä. Yhdistyksen purkautuessa on sen varat käytettävä ilmailuharrastuksen edistämiseksi.

Johtokunta voi säätää rakentelutilaa ja lennokkikenttää koskevia säntöjä kokouksissaan, ja ne astuvat välittömästi voimaan.

15. §

Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslakia.