1. Lennätyspaikan käyttöoikeus

  a) Lennätyspaikan käyttö on sallittu Vallilan lennokkikerho r.y.:n (jäljempänä VLK) jäsenille ja erillisellä luvalla vierailijoille. Lennättäjiltä edellytetään Traficomin kauko-ohjaajan tutkinnon (A1/A3) suorittamista, sitoutumista tässä esitettyjen sääntöjen noudattamiseen ja vastuuvakuutusta. Suomen Ilmailuliitto ry:n (jäljempänä SIL ry) jäsenyyttä suositellaan, koska siihen sisältyy myös vastuuvakuutus. Nämä vaatimukset eivät koske alle 250 g ja kamerattomien laitteiden lennättäjiä. Avoimen luokan tutkintoa ei vaadita mutta VLK suosittelee sitä.

  b) Toiminnan on tapahduttava viranomaisten määräysten mukaisesti. Lennokkiin on merkittävä droneoperaattoritunnus, oma nimi ja puhelinnumero.

  c) Puolustusvoimien, poliisin ja pelastuspalvelun operaattorit saavat käyttää kenttää virkatehtävien suorittamiseen liittyvissä lennoissa ja lennätysharjoittelussa.

  Kaikilta muilta lennättäjiltä on Malmin lennätyspaikan käyttö turvallisuus- ja vastuusyistä kielletty.

 2. Lennättämiseen käytettävä ilmatila ja maa-alue

  Kentän ilmatila on maanpinnasta 700ft MSL korkeudelle saakka valvomatonta ilmatilaa, 700ft – 1300ft MSL Helsinki-Vantaan lennonjohdon lähialuetta (EFHK CTR SOUTH CTR ) ja 1300ft MSL korkeudelta ylöspäin Helsinki-Vantaan lähestymisaluetta (EFHK TMA UPPER ja LOWER). Miehittämätöntä ilmailua rajoittavat UAS-Ilmatilavyöhykkeet A MALMI sekä C HELSINKI VANTAA.

  Maksimi lennätyskorkeus on 700ft MSL / 196 m AGL (tässä: kentän pinnasta). Tämän korkeuden yläpuolella (valvotussa ilmatilassa) lennättäminen ei ole sallittua.

  Lennätys on kielletty kenttäkarttaan merkittyjen alueiden ulkopuolella sekä tapahtumien aikana erikseen rajattujen alueiden yläpuolella.

 3. Lennätysajat

  Polttomoottorilennokkien lennätys on sallittu joka päivä klo 9.00–21.00 välisenä aikana. Polttomoottorilennokeissa on käytettävä tehokasta äänenvaimenninta, mikäli se on teknisesti mahdollista ja moottorin rakenteeseen suunniteltu.

  Muilla kuin polttomoottorilennokeilla voidaan lennättää kaikkina aikoina, myös yöllä, ottaen huomioon voimassa olevat määräykset.

 4. Lennättäjän vastuu

  Kukin lennättää aina omalla vastuullaan.

  Lennättäjän on itse huolehdittava, että lennätys voi tapahtua turvallisesti siten, ettei miehitetty lentoliikenne eivätkä maanpinnalla olevat ihmiset tai omaisuus vaarannu. Koska Malmin lentokenttäalue on Helsingin kaupungin tekemän päätöksen mukaisesti avoin kaikille ulkoilijoille, on lennättäjän kiinnitettävä erityistä huomiota muuhun toimintaan alueella ja harkittava jopa lennätysten peruuttamista, jos niitä ei voida turvallisesti ja sivullisia vaarantamatta suorittaa. Esimerkiksi suurten yleisötapahtumien aikana lennättämistä on vältettävä.

  Varmista ennen lennätysten aloittamista mahdolliset UAS-ilmatilarajoitukset http://www.flyk.com/fi/-palvelusta ja tee toimintailmoitus, josta käy ilmi toiminnan laatu, aloitus- ja lopetuskellonaika, ilmoituksen tekijän nimi ja puhelinnumero. Toimintailmoitus tulee tehdä viimeistään tuntia ennen aiottua lennätystä.

  Lennokkien on kaikissa tilanteissa väistettävä miehitettyjä ja virkatehtävissä lentäviä miehittämättömiä ilma-aluksia. Ne voivat lentää ilmatilassa milloin tahansa, koska salliva UAS-ilmatila ei mitenkään rajoita muuta ilmailua, ainoastaan tiedottaa mahdollisesta lennokkitoiminnasta. Kaikkien lennätyskentällä olijoiden on kuunneltava ja tähystettävä ilmatilaa mahdollisesti lähestyvien ilma-aluksien havaitsemiseksi, ja niitä havaitessaan tiedotettava niistä parhaillaan lennättäville tai starttaaville RC- tai vapaastilentävien lennokkien lennättäjille kuuluvalla äänellä.

  Lennättäminen päihteiden vaikutuksen alaisena on ehdottomasti kielletty!

 5. Toiminta kentällä, sinne tultaessa ja sieltä poistuttaessa

  Malmin lentokenttäalueella saa liikkua vapaasti, mutta moottoriajoneuvoilla ajo alueella on kielletty. Ne on jätettävä hallintorakennuksen pysäköintialueelle ja siirryttävä lennätysalueelle jalkaisin tai esim. polkupyörällä.

  Kenttä on pidettävä siistinä ja roskat on vietävä pois. Kenttäalueella liikkuvia eläimiä ja sen ilmatilassa lentäviä lintuja ei saa häiritä. Kentällä saa käyttää ainoastaan Euroopassa käyttöön hyväksyttyjä radiolaitteita ja taajuuksia. Jos lennätät 35 MHz tai 40 MHz lähettimillä, varmista että tarvitsemasi taajuus on vapaa. 2,4 GHz -lähettimiä suositellaan. Jos käytät videolähetintä ja ilmassa on FPV-lennokkeja, varmista että videotaajuus on vapaa.

 6. Sääntörikkomukset

  Kenttäsääntöjen rikkomisesta voidaan langettaa lennätyskentän käyttöoikeuden menetys. Sääntörikkomus, joka samalla rikkoo ilmailumääräyksiä, raportoidaan viranomaisille.

 7. Kentällä sallitut lennokit

  Malmin lennätyspaikalla saa lennättää kaikentyyppisiä lennokkeja kenttäsäännöt huomioiden aina 2 kg lentopainoon saakka. Lennättäjä vastaa lennokin olevan turvallisesti rakennettu ja että turvalliseen lennättämiseen tähtäävä päivätarkastus ja lentojen väliset tarkastukset on tehty. Kaiken lennättämisen on tapahduttava suorassa näköyhteydessä (VLOS). FPV-lennätys yli 30 m korkeuksilla vaatii kauko-ohjaajaa tukevaa tähystäjää. FPV-lennätys alle 30 m korkeudella ja ilman tarkkailijaa on sallittu vain erikseen merkityllä rata-alueella ja tällöin on huolehdittava, ettei alueelle pääse sivullisia lennätysten ollessa käynnissä. Näköyhteyden ulkopuolella tapahtuva lennätys (BVLOS) on kielletty.

  Suihkuturbiinilennokkien lennättäminen on kielletty.

  Yli 2 kg lennokkien lennättäminen on kielletty.

 8. Toiminta poikkeustilanteissa

  Onnettomuustilanteissa soitetaan hätänumeroon 112 ja opastetaan pelastajat paikalle. Ensiapua annetaan tarvittaessa. Lennättäjille suositellaan ensiapukurssin käymistä.

  Onnettomuuksista, vakavista vaaratilanteista ja poikkeamista ilmoitetaan Traficomille ja VLK:lle. VLK ilmoittaa SIL/MIT:lle onnettomuudet, vakavat vaaratilanteet ja merkittävät poikkeamat, jotka olisivat voineet johtaa vaaratilanteen kehittymiseen.

  PUUTU TURVALLISUUTEEN LIITTYVIIN EPÄKOHTIIN VÄLITTÖMÄSTI, RAPORTOI TARVITTAESSA

  Onnettomuuksista, vakavista vaaratilanteista ja poikkeamista tulee heti ilmoittaa kerhon vastuuhenkilölle numeroon 045-678 0839. VLK katsoo raportoitaviksi vaaratilanteiksi myös Malmin lennokkikentän luvattoman lennätyskäytön, mikäli tällaista havaitaan, sekä alle minimilentokorkeuden (150 m AGL) tapahtuvat miehitettyjen ilma-alusten ylilennot.

  Turvallisuuspoikkeamat ja muut olennaiset havainnot kirjataan turvallisuutta edistävässä hengessä SIL ry:n turvallisuuden raportointijärjestelmä SILPIin https://silpi.fi/

  Ilmoituksista saatavaa tietoa hyödynnetään lentoturvallisuuden kehittämistyössä. Kaikessa ilmoitusten käsittelyssä noudatetaan Just Culture -periaatetta.

  Onnettomuuksista, vakavista vaaratilanteista ja poikkeamista siviili-ilmailussa Suomen alueella on ilmoitettava EU-asetuksen 376/2014 mukaisesti.

Helsinki 24.1.2024 Vallilan Lennokkikerho r.y. / johtokunta

EFHF lennokki lennätysalue Malmin lennätysalue EFHF lennokki lennätysalue Malmin avajaiset 1938, kuvaaja Aarne Pietinen, Ilmailumuseon arkistot

kenttäsäännöt_EFHF_lennokkikenttä_v1.0.pdf